Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.piekary.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część zamieszczonych dokumentów PDF nie jest dostosowana dla czytników ekranowych,
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych,
  • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie ani wielkości.

Powód wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • możliwość zmiany kontrastu,
  • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-25 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kańtoch. Kontaktować można się poprzez maila: system@biblioteka.piekary.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu 32 767 59 75, 32 767 59 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Centralna – ul. Kalwaryjska 62D w Piekarach Śląskich.

Budynek jest dwukondygnacyjny. Schody znajdują się na zewnątrz i wewnątrz budynku. Budynek posiada windę - aby z niej skorzystać, należy użyć dzwonka znajdującego się obok niej, a dyżurujący bibliotekarz uruchomi windę. W budynku są szerokie korytarze i przejścia umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przy bibliotece znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe i 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 1 - ul. Jana Pawła II 59 w Piekarach Śląskich.

Biblioteka mieści się w bloku mieszkalnym. Wejście do pomieszczenia z poziomu chodnika. Do oddziału dla dzieci prowadzi 6 schodów. W pobliżu biblioteki znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 2 - ul. Bytomska 205a w Piekarach Śląskich.

Budynek jednokondygnacyjny. Do wejścia prowadzi 10 schodów oraz podjazd. Przy bibliotece znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Szerokie przejścia i korytarze zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 3 - ul. Tarnogórska 49 w Piekarach Śląskich.

Biblioteka mieści się w budynku filii Miejskiego Domu Kultury. Do wejścia prowadzą 3 schody. W pomieszczeniu biblioteki brak barier pionowych i poziomych. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 4 - ul. Rycerska 15a w Piekarach Śląskich.

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Do wejścia prowadzi 12 schodów. W samej bibliotece brak barier pionowych i poziomych. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 5 - ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich.

Biblioteka znajduje się w budynku Centrum Usług Społecznych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 schody. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze - trzeba pokonać 22 schody. Budynek posiada windę, ale bezpośrednio przy wejściu do biblioteki są 3 schody. W samej bibliotece brak barier pionowych i poziomych. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 6 - ul. Partyzantów 2 w Piekarach Śląskich.

Biblioteka znajduje się w bloku mieszkalnym. Posiada dwa wejścia - od strony czytelni z 5 schodami oraz od strony wypożyczalni z 8 schodami. W bibliotece brak barier pionowych i poziomych. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kalendarium